Visselblåsning

En arbetsplats där alla mår bra

Asteri Facility Solutions AB är ett företag som står för ett öppet och transparent företagsklimat präglat av en hög affärsetisk nivå och professionalitet i vad vi gör och hur vi uppträder. För oss är det därför viktigt att få kännedom om och kunna agera på oegentligheter och missförhållanden i företaget så att inte vårt varumärke eller människor far illa på något sätt. Vi är särskilt måna om att den som rapporterar känner en trygghet att i att rapportera.

Jag vill rapportera en misstanke

Om visselblåsning

Information om visselblåsarfunktionen

Vad kan rapporteras?

Den interna rapporteringskanalen omfattar misstankar om handlanden eller underlåtenheter som kan utgöra ett missförhållande och där det finns ett allmänintresse att det kommer fram och åtgärdas. Exempelvis kan det röra sig om överträdelse av lagar, interna rutiner och riktlinjer.
Personliga missförhållanden som påverkar individens arbetssituation – exempelvis konflikter mellan medarbetare, lönesättning mm bedöms inte vara av allmän intresse och skall därför hanteras separat.

Den interna rapporteringskanalen skall inte användas för att rapportera kvalitetsbrister avseende vår serviceleverans utan sådana klagomål tas direkt med respektive kundansvarig på Asteri Facility Solutions AB.

Hur skyddad är den som rapporterar?

Den som rapporterar har ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Väljer man att rapportera anonymt så har man inte det skyddet som beskrivs i Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Asteris önskan är att man väljer att träda fram och uppge sitt namn och sina kontaktuppgifter vid rapportering.

Rapporteringssystemet får inte användas för att medvetet rikta falska anklagelser mot personer som är anställda i bolaget eller något som man saknar belägg för. Sådana rapporter kommer att beivras och kan komma att polisanmälas..

Hur går man till väga för att rapportera?

Man kan välja att rapportera muntligt genom att boka in ett möte med mottagarna av rapporterna eller så använder man sig av vår interna rapporteringskanal.

Oavsett hur rapportering görs så skall ärendet dokumenteras.

Vilka är utsedda mottagare?

Utsedda mottagare av rapporter är Georgios Lindblom, Head of Finance samt Pernilla Eriksson, HR Chef. Deras kontaktuppgifter är:

Georgios Lindblom

E-post: georgios.lindblom@asteri-fs.se
Telefon: 010-722 25 00

Pernilla Eriksson

E-post: Pernilla.eriksson@asteri-fs.se
Telefon: 010-722 25 00

Mottagarnas uppgift är att ta emot rapporter, ha kontakt med rapporterande personer, följa upp och återkoppla. Mottagarna har fullt mandat i att hantera och reda ut rapporter.


Mottagarna har tystnadsplikt och får inte röja den som rapporterat. Det kan förekomma undantag där bedömningen görs att personens identitet kan behöva röjas, dock skall den som rapporterat få information om att så måste ske innan det sker.

Boka en  städupplevelse idag!

Fräscha upp ditt utrymme med obefläckad renlighet! Boka vår städtjänst idag och njut av en miljö som utstrålar renlighet och komfort.